Algemene voorwaarden

             ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DE DECORATIEBALLON

Artikel 1 Definities

In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van De Decoratieballon.
1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
1.3 De Decoratieballon: de door mevrouw W.H. van Schie-Bos gedreven eenmanszaak tevens (mede) handelend onder de naam De Decoratieballon, De Ballonnen, de Clown en de Koffer en Clowns met een Lach.
1.4 Deelnemer(s): iedere natuurlijke persoon aanwezig op een Evenement waaronder niet begrepen personeelsleden en/of derde(n) ingeschakeld door De Decoratieballon.
1.5 Evenement: ieder(e) evenement, feest, bijeenkomst, gelegenheid en/of activiteit waarbij De Decoratieballon bij betrokken is en/of door tussenkomst van Klant bij betrokken is geraakt.
1.6 Klant: de (rechts)persoon (waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de Consument) die een Overeenkomst sluit met De Decoratieballon dan wel de intentie heeft een Overeenkomst te sluiten met De Decoratieballon.
1.7 Offerte: iedere vrijblijvende aanbieding en prijsopgave (inclusief bijlagen, documentatie en afbeeldingen etc.) van De Decoratieballon aan Klant.
1.8 Opdracht: de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of leveren van Producten.
1.9 Overeenkomst: iedere overeenkomst gesloten tussen Klant en De Decoratieballon, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot de Overeenkomst Op Afstand.
1.10 Overeenkomst Op Afstand: de overeenkomst die tussen De Decoratieballon en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van deze overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder begrepen doch niet beperkt de overeenkomst die wordt gesloten via de webwinkels op onder andere de websites www.dedecoratieballon.nl, www.deballonnen.nl en www.declownendekoffer.nl ;
1.11 Partijen: Klant en De Decoratieballon tezamen.
1.12 Producten: alle goederen en zaken die het onderwerp zijn van de Overeenkomst en worden geleverd door of gehuurd (door tussenkomst) van De Decoratieballon.
1.13 Schriftelijk: iedere communicatie per post, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

Artikel 2 Identiteit en gegevens van De Decoratieballon

2.1 De Decoratieballon staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 37150748.
2.2 De Decoratieballon is gevestigd te (1829 BC) Oudorp, gemeente Alkmaar, aan de Slotlaan 51 en is telefonisch bereikbaar tussen 08.00 uur en 18.00 uur op het telefoonnummer +31628438138 en is tevens bereikbaar op het algemene e-mailadres: info@dedecoratieballon.nl .

Artikel 3 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

3.1 De Algemene Voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- dan wel andere algemene voorwaarden van Klant, van toepassing op alle Offertes en Opdrachten alsmede maken tevens een integraal onderdeel uit van alle Overeenkomsten en alle nadere overeenkomsten en door De Decoratieballon te verrichten overige werkzaamheden.
3.2 Een eventuele (eerdere) verwijzing door Klant naar eigen of andere algemene voorwaarden wordt door De Decoratieballon uitdrukkelijk van de hand gewezen en derhalve niet aanvaard. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij tussen Partijen zijn overeengekomen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
3.3 De Decoratieballon behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat De Decoratieballon Klant van de wijziging in kennis heeft gesteld,
3.4 met dien verstande dat voor reeds uitgebrachte Offertes de algemene voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de Offertes zijn uitgebracht.
3.5 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht, wordt vernietigd of anderszins niet bindend wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort en aldus volledig van kracht blijven. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van nietige, vernietigde of anderszins niet bindende bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen worden genomen.

Artikel 4 Offertes

4.1 Alle Offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een Offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld in de Offerte.
4.2 Aan een Offerte kan op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de diensten waarop de Offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar zijn. Na aanvaarding van de Offerte van De Decoratieballon door Klant, heeft De Decoratieballon het recht de Offerte onverwijld, maar in ieder geval binnen drie (3) kalenderdagen na kennisneming van de aanvaarding door Klant te herroepen.
4.3 De Decoratieballon kan niet worden gehouden aan een Offerte indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.4 Alhoewel De Decoratieballon de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van haar Offerte, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen De Decoratieballon en Klant kan (gaan) duiden, kan Klant hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Afbeeldingen, tekeningen, fotografieën, opgave van maten, specificaties, technische gegevens en verdere omschrijvingen door De Decoratieballon in catalogi, circulaires of anderszins aangeboden diensten en Producten zijn niet bindend en hebben slechts tot doel een algemene indruk te geven van de diensten die De Decoratieballon verleend, tenzij door De Decoratieballon schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld. In geen geval is De Decoratieballon tot enige (na)levering verplicht.
4.5 Klant staat in voor de volledigheid en juistheid van de door of namens hem aan De Decoratieballon verstrekte gegevens waarop De Decoratieballon zijn Offerte baseert.
4.6 Indien de Offerte een samengestelde prijsopgave bevat, is De Decoratieballon niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een Offerte geldt niet automatisch voor toekomstige orders.
4.7 Acceptatie van Offerte door Klant houdt in, dat Klant zich verenigt met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5 Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand en is slechts bindend indien De Decoratieballon deze heeft bevestigd dan wel indien De Decoratieballon uitvoering aan de Overeenkomst geeft.
5.2 Indien Klant de Offerte langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Decoratieballon langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van de Offerte.
5.3 Indien een opmerking aan de bestelling van de Klant is toegevoegd of in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Offerte worden aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand, nadat De Decoratieballon aan Klant schriftelijk heeft bevestigd in te stemmen met hetgeen verzocht in de opmerking van de Klant dan/wel met de voorbehouden of afwijkingen.
5.4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten en/of samenwerkingspartners van De Decoratieballon binden De Decoratieballon pas nadat de toezeggingen/afspraken door De Decoratieballon schriftelijk zijn bevestigd.
5.5 Alle Opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Decoratieballon, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat de Opdracht(en) door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
5.6 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Klant, wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De Decoratieballon zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de wijziging in prijs en eventuele andere voorwaarden. De Decoratieballon is gerechtigd om wijzigingskosten in rekening te brengen indien de Klant na de totstandkoming van de Overeenkomst de Overeenkomst wenst te wijzigen; deze wijzigingskosten bedragen minimaal een bedrag van € 50,= (vijftig Euro) per wijziging en komen bovenop de eventuele meerprijs uit hoofde van de wijziging.
5.7 Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is De Decoratieballon gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Klant bevoegde persoon en Klant akkoord is met de voor de uitvoering opgegeven prijs en eventuele andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen tekortkoming aan de zijde van De Decoratieballon op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
5.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Decoratieballon een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de door haar te leveren diensten. De Decoratieballon is niet aansprakelijk voor de directe en/of indirecte gevolgen en/of schade welke voortkomen uit een weigering, zoals hiervoor bedoeld.
5.9 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van Producten welke onderdeel uitmaken van de Overeenkomst.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Consument kan de Overeenkomst Op Afstand met betrekking tot de aankoop van Producten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
6.2 De Decoratieballon heeft de navolgende Producten en diensten uitgesloten van het in dit artikel bedoelde herroepingsrecht:
a. Een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de desbetreffende overeenkomst;
b. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
c. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, waarbij zij opgemerkt dat ballonnen van nature kwetsbare producten zijn en de houdbaarheid van ballondecoraties afhankelijk is van diverse externe (aldus buiten De Decoratieballon) gelegen factoren waardoor het herroepingsrecht in ieder geval niet geldt voor Producten die bestaan uit ballonnen.
6.3 De in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in:
a. op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen; of:
b. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. Indien de tijd tussen de leveringen van verschillende Producten meer dan 14 dagen bedraagt, mag De Decoratieballon de bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren. De Decoratieballon zal in dat kader onverwijld contact opnemen met de Consument.

6.4 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan dit artikel.
6.5 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan De Decoratieballon. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in de vorige zin bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug in originele staat, verpakking, met alle eventueel geleverde toebehoren en conform de door De Decoratieballon verstrekte instructies, of overhandigt de Consument het Product aan De Decoratieballon op het in de Algemene Voorwaarden opgenomen bezoekadres. De rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van de Consument.
6.6 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 7 Annulering

7.1 Indien de Klant aan De Decoratieballon een Opdracht verstrekt ten behoeve van een Evenement en deze Opdracht (geheel of gedeeltelijk) tijdig wenst te annuleren, dient de Klant per omgaand De Decoratieballon te informeren. Klant is te allen tijde, aldus ongeacht de reden van annulering, aan De Decoratieballon een redelijke vergoeding verschuldigd voor het door De Decoratieballon door de annulering geleden verlies of gederfde winst. Daarnaast is de Klant te allen tijde, aldus ongeacht de reden van annulering, annuleringskosten aan De Decoratieballon verschuldigd; deze annuleringskosten bedragen een bedrag van € 50,= (vijftig Euro) en komen bovenop de uit hoofde van de hiernavolgende leden toepasbare aan De Decoratieballon verschuldigde kosten.
7.2 Bij annulering tot 3 (drie) maanden voor aanvang van het Evenement is de Klant – naast de in lid 1 bedoelde annuleringskosten – 10% (zegge: “tien procent) van de overeengekomen totaalprijs aan De Decoratieballon verschuldigd.
7.3 Bij annulering tot 2 (twee) maanden voor aanvang van het Evenement is de Klant – naast de in lid 1 bedoelde annuleringskosten – 25% (zegge: “vijf en twintig procent) van de overeengekomen totaalprijs aan De Decoratieballon verschuldigd.
7.4 Bij annulering tot 4 (vier) weken voor aanvang van het Evenement is de Klant – naast de in lid 1 bedoelde annuleringskosten – 50% (zegge: “vijftig procent) van de overeengekomen totaalprijs aan De Decoratieballon verschuldigd.
7.5 Bij annulering vanaf 2 (twee) weken tot en met aanvang van het Evenement is de Klant – naast de in lid 1 bedoelde annuleringskosten – 100% (zegge: “honderd procent) van de overeengekomen totaalprijs aan De Decoratieballon verschuldigd.
7.6 Klant vrijwaart De Decoratieballon volledig voor aanspraken van derden welke derden door De Decoratieballon in het kader van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, waaronder begrepen doch niet beperkt tot leveranciers, opdrachtnemers en andere evenementenbureaus, en welke aanspraken voortvloeien uit de (gedeeltelijke) annulering van de Overeenkomst.

Artikel 8 Prijzen en tarieven

8.1 Alle prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze kosten worden wel aan de Klant doorberekend.
8.2 De Decoratieballon is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien De Decoratieballon genoodzaakt is extra werkzaamheden te verrichten, dan wel genoodzaakt is extra kosten te maken zoals in geval van:
– relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften of – beschikkingen;
– relevante wijzigingen in de Opdracht;
– door Klant na het sluiten van de Overeenkomst aangeleverde bewerkelijke en/of onduidelijke tekst, kopij, schetsen, tekeningen en/of modellen;
– door Klant na het sluiten van de Overeenkomst aangeleverde ondeugdelijke databestanden;
– ondeugdelijke wijze van aanlevering van tekst, kopij, schetsen, tekeningen, modellen, databestanden door Klant na het sluiten van de Overeenkomst;
– door Klant na het sluiten van de Overeenkomst aangebrachte wijzigingen in de specificaties;
– extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de Opdracht noodzakelijk blijken;
– extra werkzaamheden door feiten en/of onbekendheden bij de totstandkoming van de Overeenkomst.

8.3 Een door Klant aan De Decoratieballon kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door De Decoratieballon te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen is De Decoratieballon gehouden Klant te informeren bij dreigende overschrijding van een door De Decoratieballon afgegeven voorcalculatie of begroting.
8.4 Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren (waaronder begrepen doch niet beperkt tot de prijs van helium), na de dag van verkoop doch vóór de dag van levering, is De Decoratieballon bevoegd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de verhoging ten gevolge van voorzienbare omstandigheden. Van toepassing zijn de verkoopprijzen die gelden op de dag van de levering.
8.5 Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst aan de kant van De Decoratieballon prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, loonkosten, vervoerskosten, overheidsvoorschriften, accijnzen, technische en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is De Decoratieballon gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Klant.
8.6 Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijden van het sluiten van de Overeenkomst, heeft ieder der Partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien een dergelijke verhoging als bedoeld in dit artikel binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst geschied, is de Klant gerechtigd (dit gedeelte van) de Overeenkomst binnen redelijke termijn te ontbinden tegen betaling van een redelijke vergoeding van de door De Decoratieballon in verband met de Overeenkomst gemaakte directe kosten.

Artikel 9 Betaling

9.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling door Klant aan De Decoratieballon, zonder enige aftrek, korting, compensatie of (schuld)verrekening, te geschieden binnen 15 (zegge: vijftien) dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn.
9.2 Wanneer vooruitbetaling door De Decoratieballon is bedongen, kan de Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
9.3 Indien er goede grond bestaat dat Klant zijn verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt of zal nakomen, is Klant verplicht op eerste verzoek van De Decoratieballon terstond genoegzame en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Klant daaraan niet heeft voldaan, is De Decoratieballon gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten. De Decoratieballon is te allen tijde gerechtigd van de Klant voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst een betaling te bedingen van een bedrag aan borg ten behoeve van het door De Decoratieballon aan de Klant te leveren steunmateriaal als bedoeld in artikel 11.9 van de Algemene Voorwaarden.
9.4 Indien de Consument niet binnen de overeenkomstig de in het vorige lid van dit artikel gestelde termijn betaalt, is hij, nadat hij door De Decoratieballon is gewezen op de te late betaling en De Decoratieballon de Consument een termijn van veertien (14) dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag tot op de datum van algehele voldoening wettelijke rente verschuldigd. Voorts is De Decoratieballon gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen bij de Consument. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Decoratieballon kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
9.5 Indien de Klant niet zijnde een Consument niet binnen de in het eerste lid van dit artikel gestelde termijn betaalt, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft De Decoratieballon, zonder nadere sommatie dan wel ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Klant niet zijnde een Consument wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige aan De Decoratieballon toekomende rechten. Alle in redelijkheid door De Decoratieballon gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke- (incasso-) kosten, als gevolg van de niet-nakoming door Klant (niet zijnde een Consument) van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Klant (niet zijnde een Consument). De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 500,00 (zegge: vijf honderd Euro). Voor zover De Decoratieballon aantoont dat de gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan 15% (vijftien procent) van het te vorderen bedrag, komen de gemaakte buitengerechtelijke kosten volledig ten laste van de Klant (niet zijnde een Consument).
9.6 De door Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde wettelijke rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Klant dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.7 Indien De Decoratieballon een vordering heeft op Klant, is De Decoratieballon gerechtigd alle werkzaamheden en verdere prestaties ten behoeve van Klant en/of eventuele overige werkzaamheden voor Klant op te schorten totdat volledige betaling van Klant wordt ontvangen.

Artikel 10 Dienstverlening De Decoratieballon

10.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst is De Decoratieballon gehouden tot het betrachten van de zorg die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. De Decoratieballon zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
10.2 Alle door De Decoratieballon uit hoofde van de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst De Decoratieballon uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien met voldoende bepaaldheid is omschreven.
10.3 De Decoratieballon deelt de door haar te verrichten diensten zelfstandig in en is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. De Decoratieballon zal daarbij een eigen tijdsplanning hanteren te weten dat De Decoratieballon vrij is ten aanzien van het bepalen van de tijdstippen waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd (uitgezonderd de garantie van het op te leveren tijdstip die De Decoratieballon verstrekt indien De Decoratieballon zal leveren ten tijde van / voorafgaand aan het Evenement); De Decoratieballon zal bij het maken en/of aanpassen van haar eigen tijdsplanning wel de redelijkheid en billijkheid jegens de Klant betrachten en één en ander zoveel als mogelijk in goed overleg met de Klant laten plaatsvinden. De Decoratieballon zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Klant omtrent de uitvoering van de Opdracht doch verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Klant en/of derde(n). Partijen erkennen dat het welslagen van de werkzaamheden afhankelijk is van een goede onderlinge samenwerking.
10.4 Indien Klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en zullen deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring. De Decoratieballon is nimmer aansprakelijk voor (het tekortschieten van) deze door Klant ingezette personen.
10.5 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door De Decoratieballon mogelijk te maken zal Klant De Decoratieballon steeds tijdig alle door De Decoratieballon nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens en inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Klant draagt in dat kader er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Decoratieballon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan De Decoratieballon worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig of onvolledig zijn verstrekt aan De Decoratieballon, heeft De Decoratieballon het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen. De Decoratieballon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Decoratieballon is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Klant staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan De Decoratieballon verstrekte gegevens, specificaties en ontwerpen, ook indien die gegevens, specificaties en ontwerpen van een derde afkomstig zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn steeds voor rekening en risico van Klant.
10.6 De Decoratieballon is gerechtigd (een gedeelte van) de diensten uit hoofde van de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien (een gedeelte van) de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd is De Decoratieballon gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. In een dergelijk geval is De Decoratieballon nimmer verplicht tot enige schadevergoeding aan Klant.
10.7 Bij de uitvoering van de Opdracht is De Decoratieballon gerechtigd één of meer personen (mede) te betrekken die niet direct of indirect aan De Decoratieballon zijn verbonden, indien zulks naar oordeel van De Decoratieballon wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de Opdracht.

Artikel 11 Levering Producten

11.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan De Decoratieballon kenbaar heeft gemaakt. De Decoratieballon zal het door Klant opgegeven adres als juist blijven beschouwen, totdat de Klant aan De Decoratieballon schriftelijk een nieuw adres heeft meegedeeld. De Decoratieballon bepaalt de wijze van (af)levering.
11.2 De Decoratieballon is bevoegd de Producten in termijnen te leveren.
11.3 Het risico van verlies, diefstal, beschadiging of waardevermindering met betrekking tot de te leveren Producten zal op de Klant overgaan op het moment van levering aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan De Decoratieballon bekendgemaakte vertegenwoordiger. Indien De Decoratieballon dient te leveren op een Evenement draagt de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, er zorg voor dat er op het Evenement te allen tijde één persoon namens de Klant beschikbaar is ten behoeve van de levering. Indien levering franco (DDP Incoterms© 2010) is overeengekomen en/of de Producten door De Decoratieballon zelf worden getransporteerd geldt als tijdstip van aflevering het moment van aflevering bij Klant.
11.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is het transport van de door De Decoratieballon te leveren Producten voor rekening en risico van De Decoratieballon. Tenzij anders is overeengekomen zijn de te vervoeren Producten niet verzekerd, tenzij Klant dit nadrukkelijk verlangt, in welk geval de kosten voor haar rekening komen. Indien De Decoratieballon in opdracht van (en voor rekening en risico van) Klant het transport regelt, brengt zij een toeslag bij Klant in rekening.
11.5 De Decoratieballon zal Klant informeren over de daadwerkelijke leveringsdatum wanneer deze door De Decoratieballon is vastgesteld indien deze datum afwijkt van de datum van het Evenement. Indien De Decoratieballon de Producten in termijnen levert, informeert De Decoratieballon Klant over de leveringsdatum van elk van de termijnen.
11.6 Klant is verplicht Producten af te nemen op het moment dat deze ter beschikking worden gesteld. Indien Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de aflevering, dan is De Decoratieballon gerechtigd de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Klant over op het moment waarop Producten aan Klant ter beschikking staan.
11.7 Klant is zich er van bewust dat een wijziging kan lijden tot vertraging. Wijzigingen zijn dan ook voor rekening en risico van Klant.
11.8 De Decoratieballon zal zich inspannen de opgegeven leverdatum na te komen. Door De Decoratieballon opgegeven leverdata zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van één of meerdere leverdata heeft Klant (niet zijnde Consument) geen aanspraak en/of recht op enige schadevergoeding ter zake. Bij overschrijding van één of meerdere leverdata heeft Klant (niet zijnde Consument) geen recht om over te gaan tot (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding zodanig is dat van Klant (niet zijnde consument) redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst in stand laat. Bij overschrijding van de levertijd heeft de Consument in dat geval wel het recht om de overeenkomst zonder kosten en recht op eventuele schadevergoeding te ontbinden.
11.9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het steunmateriaal niet in de prijs van de Producten begrepen. Onder steunmateriaal wordt begrepen doch niet beperkt tot pilaren, gewichten, constructies en bogen. De Decoratieballon is gehouden voorafgaand aan de levering borg voor het steunmateriaal in rekening te brengen.
11.10 Steunmateriaal, zoals bedoeld in het vorig lid van dit artikel, voor zover niet bestemd voor eenmalig gebruik, blijft eigendom van De Decoratieballon. Klant is en blijft aansprakelijk voor de aan hem toegezonden en/of geleverde steunmateriaal, ook als daarvoor geen borg wordt berekend. Bij schade, verlies en diefstal worden de kosten voor vervanging van het steunmateriaal door De Decoratieballon doorberekend aan de Klant.
11.11 Klant is gehouden het in zijn bezit zijnde steunmateriaal op kosten van Klant zo spoedig mogelijk (na een Evenement) aan De Decoratieballon te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In dat kader zal de steunmateriaal binnen 1 (één) week na het Evenement (of een nader tussen Partijen in goed overleg te bepalen tijdstip) door de Klant worden teruggebracht ten kantore van De Decoratieballon. Ten behoeve van deze retournering dient de Klant een afspraak te maken met De Decoratieballon. Indien Partijen overeenkomen dat De Decoratieballon de steunmateriaal zelf ophaalt na het Evenement, zal de Klant zorgdragen voor veilige opslag van de steunmateriaal.

Artikel 12 Overige verplichtingen Klant

12.1 Klant is verplicht de geleverde Producten onmiddellijk na aflevering, in de mate waarin dit in redelijkheid van hem kan worden verlangd, te (doen) inspecteren.
12.2 Klachten omtrent ontbrekende of niet bestelde Producten die bij een inspectie worden geconstateerd, dan wel redelijkerwijze hadden kunnen worden geconstateerd, dienen door de Klant direct en indien sprake is van levering op een Evenement voor de start van het Evenement dan wel direct bij aflevering op het Evenement, door Klant te worden gemeld bij De Decoratieballon, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
12.3 Klachten omtrent gebreken aan Producten die niet kunnen worden geconstateerd bij een inspectie, dienen door de Klant direct na constatering, in ieder geval binnen één (1) werkdag na aflevering schriftelijk door Klant te worden gemeld bij De Decoratieballon, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
12.4 Bij constatering van een gebrek is Klant verplicht het eventuele gebruik van de Producten te staken, als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de Producten zorg te dragen en de nodige maatregelen te nemen om zijn schade zoveel mogelijk te beperken. Klant zal daarbij de aanwijzingen van De Decoratieballon stipt opvolgen en De Decoratieballon alle medewerking verlenen voor onderzoek naar en van het geconstateerde gebrek en daarmee samenhangende omstandigheden, zoals de behandeling en het gebruik van de Producten. In het geval van klachten over de kwaliteit van de Producten dienen deze ter inspectie van De Decoratieballon bewaard te blijven en pas na schriftelijke toestemming van De Decoratieballon te worden gezonden aan De Decoratieballon.
12.5 Indien Klant nalaat klachten bij De Decoratieballon in te dienen binnen de in artikel 12.2 en 12.3 gestelde termijnen, wordt Klant geacht de Producten te hebben goedgekeurd en kan Klant zich nimmer beroepen op het feit dat de Producten niet beantwoorden aan de overeenkomst.
12.6 In de handel gebruikelijke of technisch niet te voorkomen geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, afmeting, gewicht en uiterlijk vormen geen grondslag voor klachten. Ballondecoraties zijn een natuurproduct en gedijen het beste binnenshuis op een koele en schaduwrijke plek. Buiten gedijen de ballonnen minder goed bij bepaalde weersomstandigheden zoals hoge temperaturen, wind, bliksem, hagel, nachtvorst en regen. Eventuele beschadigingen van de Producten door deze te (laten) plaatsen in de buitenlucht zijn voor eigen rekening en risico van de Klant.
12.7 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen (en aldus anders dan uit hoofde van het in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden bedoelde herroepingsrecht) zijn retourzendingen – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Decoratieballon – niet toegestaan.
12.8 Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal De Decoratieballon het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Klant, ter keuze van De Decoratieballon, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor voldoen aan Klant. In geval van vervanging is Klant gehouden om het eigendom van de te vervangen Producten te verschaffen aan De Decoratieballon door op eerste verzoek van De Decoratieballon (met daarin eventueel nadere instructies) het vervangen Product te retourneren aan De Decoratieballon, tenzij De Decoratieballon anders aangeeft.
12.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de door De Decoratieballon daardoor gemaakte kosten, waaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van Klant.
12.10 Tenzij Partijen anders overeenkomen, is Klant verplicht voor eigen rekening en risico de vereiste voorzieningen te treffen zodat de aanwezigheid van de door De Decoratieballon geleverde Producten of diensten (op de (toegangswegen naar de) locatie van het Evenement) niet in strijd is met enige wet- en regelgeving en dat indien nodig zorggedragen is voor de benodigde vergunningen. Klant vrijwaart De Decoratieballon voor eventuele aansprakelijkheden in dat kader.
12.11 Tenzij Partijen anders overeenkomen, is Klant verplicht voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat personeelsleden van en/of derden ingeschakeld door De Decoratieballon, zodra deze op de plaats van het Evenement/ plaats waar De Decoratieballon haar diensten zal verlenen en/of Producten zal (af)leveren, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de vooraf tussen Partijen besproken werkuren.
12.12 Klant is zich ervan bewust dat ballonnen en lint in metallic kleuren zoals zilver en goud met of zonder helium niet mogen worden opgelaten of achtergelaten (in verband met het veroorzaken van onder andere storingen bij vliegverkeer, elektriciteitskabels en –centrales, etcetera).
12.13 Klant is zich ervan bewust dat ballonnen niet geschikt zijn voor kinderen jonger dan 48 maanden vanwege mogelijk kleine onderdelen die in de luchtpijp vast kunnen blijven zitten alsmede niet geschikt zijn voor kinderen jonger dan acht jaar indien ballonnen niet opgeblazen of gebarsten zijn in verband met verstikkingsgevaar.
12.14 Klant dient bij het opblazen en gebruik van de Producten de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen waaronder het bij het opblazen uitsluitend gebruik maken van een ballonnenpomp (in plaats van met de mond), het bij het opblazen van de ballonnen dragen van oogbescherming, het direct weggooien van gebarsten ballonnen, het toezicht houden van ouderen bij kinderen alsmede het te allen tijde uit de buurt van ogen houden van ballonnen.
12.15 Klant draagt er zorg voor dat zij de aansprakelijkheid jegens de Deelnemer van zowel haarzelf als van derden (waaronder begrepen De Decoratieballon) voor zoveel als mogelijk contractueel uitsluit en draagt tijdig zorg voor een goede risicoanalyse.
12.16 Klant draagt er zorg voor dat zij de aansprakelijkheid jegens de Deelnemer van zowel haarzelf als van derden (waaronder begrepen De Decoratieballon) voor zoveel als mogelijk contractueel uitsluit, de voorzorgsmaatregelen tijdig aan Deelnemer kenbaar maakt, de Deelnemer afdoende waarschuwt voor mogelijke schade door de Producten en tijdig zorg draagt voor een goede risicoanalyse.

Artikel 13 Beëindiging van de overeenkomst

13.1 De Decoratieballon kan, naast de overige uit de Overeenkomst en de wet toekomende rechten, de Overeenkomst in zijn geheel of voor het nog niet uitgevoerde deel te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en schadeplichtigheid aan de zijde van De Decoratieballon jegens Klant met onmiddellijke ingang ontbinden indien:
– Klant één of meer van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of andere overeenkomsten jegens De Decoratieballon niet nakomt;
– Klant in staat van faillissement wordt verklaard;
– Klant surseance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling aan zijn crediteuren aanbiedt;
– ten aanzien van Consument een schuldsanering krachtens WSNP wordt uitgesproken;
– Klant tot liquidatie van zijn zaken overgaat;
– er beslag wordt gelegd op het vermogen van Klant ter zake substantiële schulden of indien Klant niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat.
13.2 De Decoratieballon zal wegens ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
13.3 Voorafgaand aan de beëindiging van de Overeenkomst (op welke wijze dan ook) gefactureerde bedragen betrekking hebbend op reeds ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde Producten worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

14.1 Alle door De Decoratieballon verstrekte gegevens, tekeningen, afbeeldingen en overzichten zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke toestemming van De Decoratieballon is het Klant niet toegestaan om deze bescheiden te verveelvoudigen of aan derden inzage te geven.
14.2 De intellectuele eigendomsrechten op door De Decoratieballon of in opdracht van De Decoratieballon vervaardigde ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s, programmatuur, drukproeven, modellen etc. blijven te allen tijde berusten bij De Decoratieballon. Zonder uitdrukkelijke toestemming van De Decoratieballon mogen deze nimmer worden verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld.
14.3 Klant vrijwaart De Decoratieballon voor alle gevolgen van een eventuele inbreuk of enig recht van derden indien De Decoratieballon op verzoek van Klant een bepaald beeld, tekening, model, merk of bepaalde vormgeving gebruikt.

Artikel 15 Schade en aansprakelijkheid

15.1 Indien een klacht omtrent geleverde Producten en diensten overeenkomstig artikel 12 gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van De Decoratieballon ter zake wordt vastgesteld, zal De Decoratieballon de Producten waaraan een gebrek is geconstateerd in overleg opnieuw leveren, doch niet eerder nadat het oorspronkelijk geleverde door De Decoratieballon is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is De Decoratieballon nimmer verplicht.
15.2 De Decoratieballon is niet gehouden om een verplichting na te leven of om schadevergoeding te betalen als het hiertoe wordt verhinderd ten gevolge van een omstandigheid die buiten haar schuld valt en die op grond van de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen eveneens niet aan De Decoratieballon dient te worden toegerekend.
15.3 De Decoratieballon aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten opzichte van de opdrachtgever voor schade, op welke grond dan ook, inclusief alle directe en indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade, of winstverlies, behoudens indien sprake is van opzet of grove nalatigheid van De Decoratieballon, bij de Decoratieballon werkzame werknemers en/of hulppersonen ingeschakeld door De Decoratieballon.
15.4 Indien en voor zover De Decoratieballon aansprakelijk mocht zijn, op welke grond dan ook, dan is ieder geval de aansprakelijkheid van De Decoratieballon beperkt tot het bedrag van de factuur (exclusief BTW) door de opdrachtgever aan De Decoratieballon betaald voor de geleverde dienstverlening en Producten, waarbij een reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
15.5 Indien en voor zover De Decoratieballon aansprakelijk mocht zijn, op welke grond dan ook, dan is ieder geval de aansprakelijkheid van De Decoratieballon, van De Decoratieballon werkzame werknemers en/of door De Decoratieballon ingeschakelde derden beperkt tot het bedrag dat op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van De Decoratieballon wordt uitbetaald onder aftrekking van het eigen risico van dergelijke verzekering.
15.6 Koper vrijwaart De Decoratieballon voor enige aanspraak en/of schade die voortvloeit uit het gebruik door derden van de Producten.
15.7 Het bepaalde in dit artikel geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van De Decoratieballon ingevolge de wet of Overeenkomst, waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige Algemene Voorwaarden, niet reeds verder is beperkt dan uit de enkele toepassing van dit artikel zou volgen.
15.8 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één (1) jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor De Decoratieballon aansprakelijk is.

Artikel 16 Overmacht

16.1 Indien De Decoratieballon door overmacht tekortschiet in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, is De Decoratieballon nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan en is zij gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
16.2 Aan de zijde van De Decoratieballon omvat overmacht onder andere alle handelingen waarop De Decoratieballon geen invloed kan uitoefenen en overige gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van De Decoratieballon vallen, zelfs wanneer deze op het moment van het sluiten van de overeenkomst konden worden voorzien, ten gevolge waarvan de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of permanent wordt verhinderd hetgeen, indien niet reeds hieronder vallend, wordt begrepen, verzuim van leveranciers van De Decoratieballon, ziekte, (burger-)oorlog, oorlogsdreiging, terrorisme (zowel aanslagen als het door overheidswege vastgestelde maximale veiligheidsniveau van terrorismedreiging), rellen, stakingen, personeelstekort, uitsluitingen, transportproblemen, brand, weersomstandigheden, epidemieën, onvrijwillig bezitsverlies, late levering van materialen en producten door de leverancier, beperkende overheidsmaatregelen, sabotage (waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot het door anderen dan medewerkers van De Decoratieballon en/of door De Decoratieballon ingeschakelde derden, al dan niet moedwillig doorknippen en/of anderszins demonteren van verbindingen waardoor ballonnen losraken van decoratiebogen, -pilaren, lijnen – linten en / of andere materialen) en in het algemeen een onvoorziene omstandigheid binnen de onderneming of op locatie van het evenement, zowel in binnen- en buitenland. Het vorenstaande is eveneens van toepassing als de voornoemde omstandigheden plaatsvinden met betrekking tot of binnen / bij de onderneming, op de locatie van het evenement of bij de organisatie waar De Decoratieballon haar producten inkoopt of gewoonlijk inkoopt.

Artikel 17 Strijdige belangen en gebruik naam Klant

17.1 Klant realiseert zich dat De Decoratieballon van tijd tot tijd opdrachten van concurrenten van Klant kan krijgen. Klant staat De Decoratieballon toe deze opdrachten te accepteren, waarbij De Decoratieballon verklaart in dergelijke gevallen zich zal inspannen maatregelen te treffen die de vertrouwelijkheid en positie van Klant waarborgen.
17.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het De Decoratieballon toegestaan de naam en het logo van Klant te gebruiken alsmede fotomateriaal van de geleverde diensten en Producten voor marketingdoeleinden van De Decoratieballon.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

18.1 Op alle Overeenkomsten gesloten door De Decoratieballon waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale Overeenkomsten betreffende roerende zaken (het ‘Weens Koopverdrag’) is uitdrukkelijk niet van toepassing.
18.2 Alle geschillen, betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met door De Decoratieballon uitgebrachte Offertes, gesloten Overeenkomsten dan wel nadere overeenkomsten waarop de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden beslecht door rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.